Caitanya Ratnamala Sanskrit Slokas Recitation by H.G. Gauranga Darshan Das, Tune-1

 
Caitanya Ratnamala Sanskrit Slokas Recitation by H.G. Gauranga Darshan Das, Tune-2

 
Caitanya Ratnamala Sanskrit Slokas Recitation by H.G. Gauranga Darshan Das, Tune-3

 
Caitanya Ratnamala Bengali Slokas Recitation by H.G. Gauranga Darshan Das